Návrh smlouvy, všeobecné podmínky a další dokumenty

Limitovaná záruka, vyloučení odpovědnosti

Na kompatibilitu a funkčnost zařízení patřící Zákazníkovi
Poskytovatel: obchodní společností JiVoK s.r.o., Měděnecká 8/1, 184 00, Dolní Chabry
Zákazník: Fyzická či právnická osoba, která si od Poskytovatele objednala služby či zařízení

Poskytovatel neodpovídal, neodpovídá a nebude odpovídat za částečnou či plnou nefunkčnost a kompatibilitu zařízení, kderé uživatel připojil či připojí na komunikační rozhraní UTP kabelu či WiFi, kde byl poskytovatelem zřízen přístup k síti Internet. V případě, že poskytovatel dodal Zákazníklovi domácí WiFi, která funguje bez problému na jednom z počítačů a/nebo technikovi bude při návštěvě ihned fungovat, může poskytovatel dle svého uvážení vyměnit danoudomácí WiFi za jiný kus či výrobek.

Zákazníkovi budou veškeré případné reklamace či výjezdy a práce související s kontrolou a dalším nastavením, které bude nutné pro připojení dalšího hardware patřící zákazníkovi jako jsou například: domácí routery, zařízení na WiFi, notebooky a počítače, televize, swiche, různé brány, mobilní telefony, VPN atd…, účtovány podle platného ceníku.

Poskytovatel nemůže odpovídat a neodpovídá za kompatibilitu a nastavení ovladačů v operačních systémech, které jsou často plné chyb, za firmware jednotlivých výrobků, kde opět může funkčnost záviset na daném typu Firmware, ve všech uvedených případech budou jakékoli práce či snaha o zprovoznění zařízení účtovány dle ceníku prací.

Dále Poskytovatel nemůže odpovídat a neodpovídá za stavební připravenost či nepřipravenost a nesprávně zapojených datových rozvodů v domě. V případě nutnosti budou naúčtovány náklady spojené se zprovozněním sítě. Poučení: Zákazník si vždy může kdykoli své zařízení nastavit podle potřeby, vyhledat odbornou technickou podporu a/nebo se přímo obrátit na dodavatele zařízení či dané instalace a řešit danou situaci s ním.

Záruka u dodávaných modemů a dalších komponent se nevztahuje na nešetrné zacházení, mechanické poškození nebo opotřebení, poškození živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou, kroupami nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo datové síti. V případě poškození jakéhokoliv zařízení úderem blesku nebo jinou živelnou událostí, vypracujeme na přání zákazníka odborný posudek pro příslušnou pojišťovnu. Záruka u nových zařízení je 24. měsíců, u použitých je 6 měsíců.

Údaje o kontrolním orgánu

Služby elektronických komunikací poskytované obchodní společností JiVoK s.r.o., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 13 zákona o elektronických komunikacích – Číslo oprávnění 3335, podléhají jakožto kontrolnímu orgánu Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9.

Náklady na dodání a náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na dodání a nastavení hradí spotřebitel a to ve výši uvedené v návrhu smlouvy, resp. v objednávce a ceníku služeb. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese prodávající, tj. dodavatel.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Výtah z Občanského zákoníku – zákon č. 40/1964 Sb.
§ 51a – 70 Spotřebitelské smlouvy, § 53.

(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty tyto informace:

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
c) informace o službách po prodeji a o zárukách,
d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání…